Học lại
LICHJT HI KẾT THÚC MÔN_ NHỮNG NLCB CỦA CN MAC-LENIN P1 + HÓA VÔ CƠ_THI NGÀY 13,20.10.2019  
  • 30/09/2019

LICHJT HI KẾT THÚC MÔN_ NHỮNG NLCB CỦA CN MAC-LENIN P1 + HÓA VÔ CƠ_THI NGÀY 13,20.10.2019

LICHJT HI KẾT THÚC MÔN_ NHỮNG NLCB CỦA CN MAC-LENIN P1 + HÓA VÔ CƠ_THI NGÀY 13,20.10.2019

DANH SÁCH THI_MÁC P2_HỌC LẠI_THI NGÀY 18/08/2019  
  • 15/08/2019

DANH SÁCH THI_MÁC P2_HỌC LẠI_THI NGÀY 18/08/2019

DANH SÁCH THI_MÁC P2_HỌC LẠI_THI NGÀY 18/08/2019

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN_MÁC P1, MÁC P2_HỌC LẠI_THI NGÀY 18/08 & 25/08  
  • 07/08/2019

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN_MÁC P1, MÁC P2_HỌC LẠI_THI NGÀY 18/08 & 25/08

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN_MÁC P1, MÁC P2_HỌC LẠI_THI NGÀY 18/08 & 25/08

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN ĐLCM+MÁC-LENIN P2+HÓA HỌC+HÓA VÔ CƠ_THI NGÀY 29/7-3/8/2018  
  • 17/07/2018

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN ĐLCM+MÁC-LENIN P2+HÓA HỌC+HÓA VÔ CƠ_THI NGÀY 29/7-3/8/2018

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN ĐLCM+MÁC-LENIN P2+HÓA HỌC+HÓA VÔ CƠ_THI NGÀY 29/7-3/8/2018

DANH SÁCH THI MÔN TOÁN A1_THI NGÀY 13/06/2018  
  • 11/06/2018

DANH SÁCH THI MÔN TOÁN A1_THI NGÀY 13/06/2018

DANH SÁCH THI MÔN TOÁN A1_THI NGÀY 13/06/2018

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN NHỮNG NLCB CỦA CN MAC P2+TOÁN A1+XSTK_THI NGÀY 11-13.06+01.07  
  • 06/06/2018

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN NHỮNG NLCB CỦA CN MAC P2+TOÁN A1+XSTK_THI NGÀY 11-13.06+01.07

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN _NHỮNG NLCB CỦA CN MAC P2+TOÁN A1+XSTK_THI NGÀY 11-13.06+01.07

LỊCH THI HỌC LẠI_PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG_THI NGÀY 17/06/2018  
  • 06/06/2018

LỊCH THI HỌC LẠI_PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG_THI NGÀY 17/06/2018

LỊCH THI HỌC LẠI_PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG_THI NGÀY 17/06/2018

 

DANH SÁCH HỌC LẠI_THI NGÀY 3/6/2018  
  • 23/05/2018

DANH SÁCH HỌC LẠI_THI NGÀY 3/6/2018

DANH SÁCH HỌC LẠI_THI NGÀY 3/6/2018

DANH SÁCH THI_THI NGÀY 26/05/2018  
  • 23/05/2018

DANH SÁCH THI_THI NGÀY 26/05/2018

DANH SÁCH THI_THI NGÀY 26/05/2018

DANH SÁCH THI MÔN NHỮNG NLCB CỦA CN MAC-LENIN P1_THI NGÀY 18/05/2018  
  • 14/05/2018

DANH SÁCH THI MÔN NHỮNG NLCB CỦA CN MAC-LENIN P1_THI NGÀY 18/05/2018

DANH SÁCH THI MÔN NHỮNG NLCB CỦA CN MAC-LENIN P1_THI NGÀY 18/05/2018

Top